ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส.

ขั้นตอนการส่งใบสมัครเรียนออนไลน์

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครเรียนออนไลน์ให้ครบถ้วน แล้วยืนยันการส่งใบสมัครโดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครเรียน” พร้อมกับรอการติดต่อกลับจากวิทยาลัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา รอบการเรียน และแจ้งนัดหมายวันลงทะเบียนเข้าเรียนเป็นลำดับถัดไป

ขั้นตอนการมาสมัครเรียนที่วิทยาลัย

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมรับระเบียบการ ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ตั้งอยู่ใน ซ.จรัลสนิทวงศ์ 41 ใกล้แยกบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 08:00-16:00 น. และในวันอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 08:00-17:00 น.

หมายเหตุ: ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามเพิ่มเติม: 097-090-8895
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

• สำหรับผู้จบ ม.3 / กศน. หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

• สำหรับผู้จบ ปวช. / ม.6 / กศน. หรือเทียบเท่า

ระดับ ปวช. เปิดสอน 8 สาขา

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับ ปวส. เปิดสอน 9 สาขา

• สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
• สาขาวิชาการบัญชี
• สาขาวิชาการตลาด
• สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
• สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
• สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รอบเช้าปกติ

• เรียน วันจันทร์-วันศุกร์
• เวลา 08:00-14:30 น.

รอบบ่ายปกิต

• เรียน วันจันทร์-วันศุกร์
• 10:30-16:30 น.

รอบพิเศษ

• เรียน วันอาทิตย์
• 08:30-17:10 น.

สำหรับผู้สมัครเรียน

• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
• เอกสารแสดงผลการศึกษา

สำหรับผู้ปกครอง

• สำเนาบัตรประชาชนบิดา 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

📇 กรอกใบสมัครเรียนออนไลน์


ผู้สนใจสมัครเรียนโปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการสมัครเรียน


  ข้อมูลผู้สมัครเรียน

  รายละเอียดการสมัครเรียน

  สมัครเรียนได้ง่ายใน 4 ขั้นตอน

  ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่ลงตัว

  ส่งใบสมัครเรียนออนไลน์

  วิทยาลัยนัดวันลงทะเบียน

  นศ. ลงทะเบียนที่วิทยาลัย

  เข้าเป็นครอบครัวกับ CTC