CTC Admission Center

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส.
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

ขั้นตอนการส่งใบสมัครเรียนออนไลน์

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัครเรียนออนไลน์ให้ครบถ้วน แล้วยืนยันการส่งใบสมัครโดยคลิกปุ่ม “ส่งข้อมูลสมัครเรียน” พร้อมกับรอการติดต่อกลับจากวิทยาลัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร สาขาวิชา รอบการเรียน และแจ้งนัดหมายวันลงทะเบียนเข้าเรียนเป็นลำดับถัดไป

ขั้นตอนการมาสมัครเรียนที่วิทยาลัย

ผู้สนใจสมัครเรียน สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร พร้อมรับระเบียบการ ได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่พณิชยการจรัลสนิทวงศ์ ตั้งอยู่ใน ซ.จรัลสนิทวงศ์ 41 ใกล้แยกบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 08:00-16:00 น. และในวันอาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 08:00-17:00 น.

หมายเหตุ: ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามเพิ่มเติม: 097-090-8895

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
⚆ สำหรับผู้จบ ม.3 หรือเทียบเท่า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
⚆ สำหรับผู้จบ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่า

ระดับ ปวช. เปิดสอน 8 สาขา
⚆ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
⚆ สาขาวิชาการบัญชี
⚆ สาขาวิชาการตลาด
⚆ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
⚆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
⚆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
⚆ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
⚆ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ระดับ ปวส. เปิดสอน 9 สาขา
⚆ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
⚆ สาขาวิชาการบัญชี
⚆ สาขาวิชาการตลาด
⚆ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
⚆ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
⚆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
⚆ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
⚆ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
⚆ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

รอบเช้า
⚆ เรียน วันจันทร์-วันศุกร์
⚆ เวลา 08:00-14:30 น.

รอบบ่าย
⚆ เรียน วันจันทร์-วันศุกร์
⚆ 10:30-16:30 น.

รอบพิเศษ
⚆ เรียน วันอาทิตย์
⚆ 08:30-17:10 น.

สำหรับผู้สมัครเรียน
⚆ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
⚆ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
⚆ รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
⚆ เอกสารแสดงผลการศึกษา

สำหรับผู้ปกครอง
⚆ สำเนาบัตรประชาชนบิดา 1 ฉบับ
⚆ สำเนาบัตรประชาชนมารดา 1 ฉบับ
⚆ สำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 ฉบับ
⚆ สำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 ฉบับ

ใบสมัครเรียนออนไลน์

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการสมัครเรียน

ข้อมูลผู้สมัครเรียน

ระดับชั้นที่สมัคร

สาขาวิชาที่สมัคร

รอบเรียนที่สมัคร

ขั้นตอนการส่งใบสมัครเรียนออนไลน์

ส่งใบสมัครเรียนออนไลน์

วิทยาลัยนัดวันลงทะเบียน

นศ. ลงทะเบียนที่วิทยาลัย

เข้าร่วมเป็นครอบครัว CTC