โครงการทุนการศึกษา ``สัณห์ พรนิมิตร``

เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

หลักเกณฑ์การเข้ารับทุนการศึกษา

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

  รายละเอียดของทุน
 • ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีภาระผูกพันระหว่างผู้ให้ทุนกับผู้รับทุน
 • นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3
 • นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะชำระเพียงค่ากิจกรรมการศึกษาและได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากเกณฑ์ปกติ
  สาขาวิชาที่เปิดให้นักศึกษาขอรับทุน
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • เป็นนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาระดับ ม.3 ภายใน เดือนมีนาคม 2561
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์ สุจริต
 • เป็นผู้ที่ไม่ติดยาเสพติดทุกประเภท
 • ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาท หรือต้องทัณฑ์บนมาก่อน
 • เป็นผู้มีผลการเรียน ปานกลาง-ดี หรือมีความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ผู้ปกครองยินยอมให้สมัครขอรับทุน
 • เป็นผู้ที่อาจารย์ฝ่ายแนะแนวให้การรับรองความประพฤติ
 • ใบรับรองการศึกษา หรือสำเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 • กรอกรายละเอียดในช่องขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วน
 • วิทยาลัยฯนัดสัมภาษณ์นักศึกษา
 • ประกาศผลการสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • ก้าวเข้าสู่การเป็น “นักศึกษาโครงการทุน”

แบบฟอร์มสมัครทุนการศึกษา

ข้อมูลผู้สมัครทุนการศึกษา

ประเภททุนที่สนใจ

สาขาวิชาที่สนใจ

รอบเรียนที่สนใจ