ดีจริงไหม ? กับสาขาภาษาต่างประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจทำงานอะไรได้บ้าง? ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาที่จบสาขาด้านภาษา บวกกับพื้นฐานการเรียนที่สั่งสมตั้งแต่การเรียนสายอาชีพทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. จะมีโอกาสในการเลือกเรียนคณะเกี่ยวกับด้านภาษาที่หลากหลาย เช่น อักษรศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ ฯลฯ โอกาสในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านภาษาก็เป็นสิ่งที่ตามมาในอนาคต ทั้งงานในภาครัฐบาลและเอกชนและธุรกิจส่วนตัวทั้งในและต่างประเทศ โดยทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม นักแปลเอกสาร เจ้าหน้าที่ประจำสายการบิน พนักงานในโรงแรม ธนาคาร บริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ การทำธุรกิจระหว่างประเทศ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเป็นครูสอนในโรงเรียน สถาบันสอนภาษา หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร

"โอกาส ที่มาพร้อมกับ ภาษา" เพราะในปัจจุบันภาษาต่างประเทศเข้ามามีบทบาทในการติดต่อสื่อสาร ทั้งในด้านธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่าง และการท่องเที่ยว ซึ่งการประสานงานกับชาวต่างชาติถือเป็นเรื่องปกติ แต่จะชาติไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ และเขตพื้นที่ของการให้บริการ ว่าพื้นที่นั้นส่วนใหญ่ในประเทศเรา มีชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นประเทศอะไร ความได้เปรียบมันอยู่ตรงที่ เราพูดได้กี่ภาษานั่นเอง แต่ยืนพื้นหลักๆ ก็แน่นอนครับว่าต้องเป็น ภาษาอังกฤษ แต่สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ จะได้ภาษาใหม่ๆเพิ่ม ก็ถือว่าเป็น "ทักษะภาษา" ติดตัว โอกาสในการสร้างรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น