พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการ

พัฒนาทักษาะวิชาชีพ ด้านการท่องเที่ยว และบริการ

อาชีวะเร่งสร้างกำลังคนรองรับการท่องเที่ยว

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เร่งพัฒนาผลิตกำลังคน ขานรับนโยบายปฏิรูปการศึกษาด้านอาชีวะ หลังงานวิจัยพบปัญหาในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มาตรฐานการบริการของภาคบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวและต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวให้เข้มข้นขึ้น

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนสายอาชีวศึกษาที่จะรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แม้จะมีตลาดชัดเจน และนักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรมเพิ่มขึ้น โดย สอศ. มีวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงมัคคุเทศก์ รวม ๔๓ แห่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชนที่ต้องการคนปีละ ๒๐๐,๐๐๐ คน โดยสามารถผลิตได้เพียง ๔,๐๐๐ คน ครม. จึงมีมติสั่งการให้ช่วยกันแก้ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ นอกจากนี้หลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องตอบโจทย์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย ในรูปแบบอุตสาหกรรมท้องถิ่น ซึ่งจำแนกตามประเภทการท่องเที่ยว โดย สกว. ได้เข้ามาสนับสนุน สอศ. ในการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการงานวิจัยระหว่างบุคลากรอาชีวศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะสูงยิ่งขึ้น ตลอดพัฒนาศักยภาพของชุมชนชนบทฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๖ เพื่อศึกษาวิจัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน ผู้ประกอบการ และองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่โดยผลผลิตที่ได้จากการวิจัยส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษาให้สามารถรองรับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เป็นอย่างดียิ่ง

นายวณิชย์ อ่วมศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐาน และทักษะในการบริการของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับภาคการท่องเที่ยง โดยแนวทางการบริหารหลักสูตร คือ ให้มีการใช้ใบรับรองการจบหลักสูตรในการสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อป้อนคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ หลักสูตรการฝึกอบรมสามารถจำแนกเป็นหลายระดับ เช่น ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ ซึ่งผู้ประกอบการยินดีที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติจริงด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาต่อไป ซึ่งสอศ. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และต้องการนำผลการวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติ จึงได้จัดประชุมร่วมระหว่าง สกว. และสอศ. จนนำสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่แถบอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) และบนพื้นที่สูง จ.เชียงราย จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

1. “การเพิ่มขีดความสามารถทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อรองรับการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทย” โดยวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และวิทยาลัยเทคนิคถลาง ร่วมดำเนินการ และมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพี่เลี้ยง
2. “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนพื้นที่สูง โดยใช้การท่องเที่ยวของชุมชนเป็นเครื่องมือในพื้นที่เขตบริการศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายร่วมดำเนินการ โครงการวิจัยดังกล่าวจะช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาด้านวิชาการและการวิจัยหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม และด้านเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด สอศ. ได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิชาการ นำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนด้านการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัย เพื่อสร้างนักวิจัยในสายวิชาชีพ และพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของชุมชนบนฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 กันยายน 2560