อาชีวศึกษากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สอศ. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวะเอกชนขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนภายใต้โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการอาชีวศึกษา โดยมีนายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพร้อมกับมอบนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการอาชีวศึกษา และมีผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแห่งละ 2 คนรวมกว่า 500 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักเรื่องการจัดการศึกษาอาชีพ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม ประสานงานและสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารและครู น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการบริหารและจัดการการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ สติปัญญา และคุณธรรม

การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เป็นสถานศึกษาพอเพียงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการอาชีวศึกษา สอศ.จึงได้เชิญ นายชัยชาญ ช่วยโพธิกลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และดร.ภริดา ภู่ศิริ หัวหน้างานฝึกอบรมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา บรรยายเรื่อง “หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “แนวทางการพัฒนาห้องเรียนพอเพียง/สถานศึกษาพอเพียงและการปรับใช้ในการทำงาน” นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา กรณีศึกษา การบูรณาการการจัดการอาชีวศึกษากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มประชาสัมพันธ์ 12 มิถุนายน 2560