รางวัลเกียรติยศ “คุรุสดุดี” โดย สำนักงานคุรุสภา

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เป็นเครื่องหมายที่มอบให้แก่คณาจารย์ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้สมกับเป็นปูชนียบุคคลตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู พร้อมที่จะส่งต่อมอบสิ่งดีๆให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่ลูกศิษย์และสังคมสืบไป

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ มีความยินดีอย่างยิ่งกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติและสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ รวมไปถึงบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนวิทยาลัยฯ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้กำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพ ยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และ มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป จึงกำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ จะต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ 9 ข้อ ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใดๆ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เป็นต้น

ขอบคุณเนื้อหาบางส่วนจาก : คุรุสภา

ติดตามอัลบั้มรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์