ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำนักงานส่งเสริมอาชีพและการศึกษา

อาจารย์สุภาพร ศิริโภคาประกร สาขาวิชาการตลาด

อ.สุภาพร ศิริโภคาประกร

หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมอาชีพและการศึกษา