ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Computer & Information Technology Center

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

“ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ CIT มีภารกิจหลักคือ วางแผน ควบคุม ดูแล การลงทุน และการใช้ทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้นำการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

การเรียนรู้แบบก้าวกระโดดกับคลื่นแห่งเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้ทำการเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นที่ปรึกษา ดูแลวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิสูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ศูนย์ CIT จัดให้มีการเรียนการสอนในระบบ E-Learning หรือ “การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้เรียนสามารถลงเรียนรายวิชา ในแผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกอื่นๆ ได้โดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับโลกยุคใหม่ ที่มีการใช้ชีวิตส่วนตัว และโลกธุรกิจที่มีความต้องการทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสูง

ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบ E-Learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเวลาและสถานที่ หรือเลือกใช้เวลาในห้อง Free Lab หรือจากที่อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับอินเตอร์เน็ตเช่น ที่บ้าน หรือที่ทำงาน จะเป็นช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลา และสามารถเรียนรู้ได้ ตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้ทำการเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นที่ปรึกษา ดูแลวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิสูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ศูนย์ CIT จัดให้มีการเรียนการสอนในระบบ E-Learning หรือ “การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้เรียนสามารถลงเรียนรายวิชา ในแผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกอื่นๆ ได้โดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับโลกยุคใหม่ ที่มีการใช้ชีวิตส่วนตัว และโลกธุรกิจที่มีความต้องการทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสูง

ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบ E-Learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเวลาและสถานที่ หรือเลือกใช้เวลาในห้อง Free Lab หรือจากที่อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับอินเตอร์เน็ตเช่น ที่บ้าน หรือที่ทำงาน จะเป็นช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลา และสามารถเรียนรู้ได้ ตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้ทำการเชิญบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นที่ปรึกษา ดูแลวิสัยทัศน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิสูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน และตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ศูนย์ CIT จัดให้มีการเรียนการสอนในระบบ E-Learning หรือ “การเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์” โดยผู้เรียนสามารถลงเรียนรายวิชา ในแผนกคอมพิวเตอร์ และแผนกอื่นๆ ได้โดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับโลกยุคใหม่ ที่มีการใช้ชีวิตส่วนตัว และโลกธุรกิจที่มีความต้องการทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสูง

ทั้งนี้การเรียนการสอนแบบ E-Learning จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเวลาและสถานที่ หรือเลือกใช้เวลาในห้อง Free Lab หรือจากที่อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับอินเตอร์เน็ตเช่น ที่บ้าน หรือที่ทำงาน จะเป็นช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลา และสามารถเรียนรู้ได้ ตามศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริง