ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตัดสินใจทางธุรกิจ

ประชุมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

การตัดสินใจทางธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

จดหมายแจ้งรายละเอียดสถานที่ประชุม

สถานที่ในการจัดประชุม

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
18 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700