หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

ดร. ศิริมา พรนิมิตร ประธานกรรมการบริหาร 200 x 200

ดร.ศิริมา พรนิมิตร

ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Vocational Certificate
ระยะเวลาหลักสูตร : 3 ปี
รอบเรียนที่เปิดสอน
  • รอบเช้า 8.00-14.30น
  • รอบบ่าย 10.30-16.30น
  • รอบวันอาทิตย์ 8.30-17.10น
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.3 / กศน.ม.ต้น หรือเทียบระดับ
โครงสร้างหลักสูตร
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.3 สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้อีกแนวทางหนึ่ง โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดการศึกษาวิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปิดสอน เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ และระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ (ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเองได้ โดยวิธีการสอนจะเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปพัฒนาความสามารถเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน หรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระได้อีกแนวทางเลือก เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อีก 2 ปี และใช้หลักสูตรการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในอนาคต
หลักสูตรระดับ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : High Vocational Certificate
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 ปี
รอบเรียนที่เปิดสอน
  • รอบเช้า 8.00-14.30น
  • รอบบ่าย 10.30-16.30น
  • รอบวันอาทิตย์ 8.30-17.10น
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช. / กศน.ม.ปลาย หรือเทียบระดับ
โครงสร้างหลักสูตร
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 หรือ ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.6) สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อสร้างบุคลากรมืออาชีพ Professional ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในอนาคต ส่งเสริมให้หาความรู้ใหม่ๆ ให้ทันต่อยุคสมัยที่ก้าวไกลอย่างรวดเร็วด้วยการให้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเองให้มากที่สุด พร้อมกับพัฒนาทักษะในด้านสำคัญต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สามารถเป็นผู้จัดการหน่วยงาน และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพอิสระได้ ในอนาคต โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) สร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี หลังจากศึกษาจบแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ภายในระยะเวลา 2 ปี
หลักสูตรเทียบโอนวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT
ศูนย์การเรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
หลักสูตรระดับ : ปริญญาตรี
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor’s degree
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 ปี
รอบเรียนที่เปิดสอน
  • รอบวันอาทิตย์ 8.30-17.10น
คุณสมบัติของผู้ศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 / ปวช. / ปวส. /กศน. /ม.ปลาย หรือเทียบระดับ
โครงสร้างหลักสูตร
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลายชั้นปีที่ 6 , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทียบโอนที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ร่วมมือจัดทำหลักสูตร “เทียบโอน ปวส. เรียนต่อ ปริญญาตรี 2 ปี” เพื่อรองรับนิสิตนักศึกษาปัจจุบันทั้งในรอบเรียนปกติ และรอบเรียนวันอาทิตย์โดยมีปณิธานให้นิสิตนักศึกษาสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยปณิธานเดียวกันนี้ทางวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ เพิ่มเป็นอีกหนึ่งวิทยาเขตในกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากวิทยาเขตหลัก (จังหวัดลำปาง) อีกทั้งวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT ยังรองรับหลักสูตรในระดับปริญญาโท สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
คณะที่เปิดสอน
คณะบัญชี (บช.บ.)
  • สาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.บ.)
  • สาขาวิชาการตลาด
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.บ.)
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว