ระบบรายงานประจำปีการศึกษา

ภาคเรียนที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562ผลงานและรางวัลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2561แบบสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2561แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงงานวิชาชีพดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2561ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561รางวัลผลงานครู ปีการศึกษา 2560-2561ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561หลักฐานสรุปภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่หัวข้อเอกสารดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสาร