ระบบรายงานประจำปีการศึกษา

ภาคเรียนที่ หัวข้อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562 ผลงานและรางวัลนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ หัวข้อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2561 แบบสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2561 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนโครงงานวิชาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561 ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561 รางวัลผลงานครู ปีการศึกษา 2560-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2561 หลักฐานสรุปภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ หัวข้อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ หัวข้อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 1/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคเรียนที่ 2/2562 แผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร