กรรมการบริหารสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. ศิริมา พรนิมิตร ประธานกรรมการบริหาร 200 x 200

ดร.ศิริมา พรนิมิตร

ประธานกรรมการบริหาร
ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย
ดร. กรวิก พรนิมิตร รองประธานกรรมการบริหาร หัวหน้าศูนย์นานาชาติ

ดร. กรวิก พรนิมิตร

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการวิทยาลัย