ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาจารย์นงเยาว์ เขียวมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อ.นงเยาว์ เขียวมณี

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล