ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำนักงานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

อ ธงชัย นาคโสภา หัวหน้าสำนักงานกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

อ.ธงชัย นาคโสภา

หัวหน้างานสำนักกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา