ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ ทุกสถานศึกษาจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างประสบการณ์เชิงพาณิชย์ ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมให้มั่นคง และยั่งยืน

เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจระดับสากล

ยกระดับศักยภาพนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ตามนโยบายรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเสริม SMEs จึงต้องมุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามลำดับ
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ (Business Plan) อย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ และนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายและระบบและนอกระบบศึกษา รวมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษานอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ
วัตถุประสงค์
 • เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจ ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 • เป้าหมาย
 • เพื่อฝึกนักศึกษา ด้านการพิมพ์เอกสารให้บริการนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการ พิมพ์งานได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
 • เพื่อบริการนักศึกษาในการPrintงานในราคาย่อมเยาว์
 • เพื่อฝึกการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย กำไรขาดทุน การคำนวณต้นทุน
 • เพื่อฝึกการจำหน่ายเครื่องดื่ม และอาหารว่างที่มีคุณภาพดี ราคาย่อมเยาว์ให้นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
ศูนย์ CHARAN ME NOM
 • การทำนมปั่น นำนมสด(ดิบ) มาต้มให้สุก ปรุงรสให้หวาน โดยการใส่นมขัน กับน้ำตาลทราย เมื่อลูกค้ามาสั่งนมปั่น เริ่มจากใส่ผงรสตามที่ลูกค้าสั่ง ในเครื่องปั่น ตามด้วยน้ำแข็ง และนมสดที่ปรุงรสแล้ว เปิดสวิตช์เครื่องปั่น แล้วนำใส่แก้ว เสิร์ฟให้ลูกค้า
 • การทำขนมปังปิ้ง นำขนมปังไปปิ้งที่เตา 1 ด้านให้เป็นสีเหลืองน่ารับประทาน แล้วนำด้านที่ปิ้งมาทาเนย นำอีกด้านที่ยังไม่ได้ปิ้งไปปิ้งจนเป็นสีเหลืองน่ารับ นำมาตัดเป็นชิ้น โดย 1 แผ่นแบ่งเป็น 6 ชิ้น แล้วใส่กล่องเติมหน้าตามที่ลูกค้าสั่ง เสิร์ฟให้ลูกค้า
ศูนย์ Print Charan Free Lance
 • ให้บริการ พริ้นงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร
 • รับพิมพ์งานของบุคคลภายนอก
 • ให้บริการอินเตอร์เน็ตและขายเครื่องเขียน
 • จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน