ค่าธรรมเนียมการเรียน ตามหลักสูตร

ชั้นปีที่รอบเรียนสาขาวิชาอัตราค่าเทอม
ปวช 1รอบเช้าปกติสาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
สาขาวิชาทวิภาคี0,000
รอบวันอาทิตย์สาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
ปวช 2รอบเช้าปกติสาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
สาขาวิชาทวิภาคี0,000
รอบวันอาทิตย์สาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
ปวช 3รอบเช้าปกติสาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
สาขาวิชาทวิภาคี0,000
รอบวันอาทิตย์สาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
ชั้นปีที่รอบเรียนสาขาวิชาอัตราค่าเทอม
ปวส 1รอบเช้าปกติสาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
สาขาวิชาทวิภาคี0,000
รอบวันอาทิตย์สาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
ปวส 2รอบเช้าปกติสาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000
สาขาวิชาทวิภาคี0,000
รอบวันอาทิตย์สาขาวิชาการบัญชี0,000
สาขาวิชาการตลาด0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ0,000