ค่าธรรมเนียมการเรียน ตามหลักสูตร

ชั้นปีที่ รอบเรียน สาขาวิชา อัตราค่าเทอม
ปวช 1 รอบเช้าปกติ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาทวิภาคี 0,000
รอบวันอาทิตย์ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
ปวช 2 รอบเช้าปกติ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาทวิภาคี 0,000
รอบวันอาทิตย์ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
ปวช 3 รอบเช้าปกติ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาทวิภาคี 0,000
รอบวันอาทิตย์ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
ชั้นปีที่ รอบเรียน สาขาวิชา อัตราค่าเทอม
ปวส 1 รอบเช้าปกติ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาทวิภาคี 0,000
รอบวันอาทิตย์ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
ปวส 2 รอบเช้าปกติ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค 0,000
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาทวิภาคี 0,000
รอบวันอาทิตย์ สาขาวิชาการบัญชี 0,000
สาขาวิชาการตลาด 0,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0,000
สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ 0,000