ศูนย์การศึกษานานาชาติ
International Education Center

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้จัดการดูแลนโยบายด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน เพื่อให้ผู้เรียนของวิทยาลัยฯ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อประกอบธุรกิจยุคใหม่ ที่มีความต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศในการทำธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง

เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจระดับสากล

ยกระดับศักยภาพนักศึกษาทุกคนอย่างเต็มความสามารถ

ดร. กรวิก พรนิมิตร รองประธานกรรมการบริหาร หัวหน้าศูนย์นานาชาติ

ดร.กรวิก พรนิมิตร

หัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติ
ศูนย์การศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการสอนวิชาบริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 6-8 คาบ โดยมีให้เลือกเรียนทั้ง 3 ภาษา ในระดับ ปวช. เรียกว่าหลักสูตร Language Vocation Training หรือ LVT และระดับ ปวส. เรียกว่า Intensive English Program (IEP) สำหรับภาษาอังกฤษ และ Intensive Japanese Program (IJP) สำหรับภาษาญี่ปุ่น การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดใช้ครูเจ้าของภาษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างดี จากสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ เช่น New Global Language School จากญี่ปุ่น และ Human Provincial Education Commission จากประเทศจีน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์ Independent Study Center (ISC) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจัดเตรียมความพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมุมอ่านหนังสือและสื่อวีดีทัศน์
ศูนย์การศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการสอนวิชาบริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 6-8 คาบ โดยมีให้เลือกเรียนทั้ง 3 ภาษา ในระดับ ปวช. เรียกว่าหลักสูตร Language Vocation Training หรือ LVT และระดับ ปวส. เรียกว่า Intensive English Program (IEP) สำหรับภาษาอังกฤษ และ Intensive Japanese Program (IJP) สำหรับภาษาญี่ปุ่น การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดใช้ครูเจ้าของภาษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างดี จากสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ เช่น New Global Language School จากญี่ปุ่น และ Human Provincial Education Commission จากประเทศจีน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์ Independent Study Center (ISC) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจัดเตรียมความพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมุมอ่านหนังสือและสื่อวีดีทัศน์
ศูนย์การศึกษานานาชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ จึงได้จัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างเข้มข้น ควบคู่กับการสอนวิชาบริหารธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ สัปดาห์ละ 6-8 คาบ โดยมีให้เลือกเรียนทั้ง 3 ภาษา ในระดับ ปวช. เรียกว่าหลักสูตร Language Vocation Training หรือ LVT และระดับ ปวส. เรียกว่า Intensive English Program (IEP) สำหรับภาษาอังกฤษ และ Intensive Japanese Program (IJP) สำหรับภาษาญี่ปุ่น การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศทั้งหมดใช้ครูเจ้าของภาษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกอย่างดี จากสถาบันการศึกษาในแต่ละประเทศ เช่น New Global Language School จากญี่ปุ่น และ Human Provincial Education Commission จากประเทศจีน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีศูนย์ Independent Study Center (ISC) เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้านต่างประเทศเพิ่มเติม ซึ่งจัดเตรียมความพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับมุมอ่านหนังสือและสื่อวีดีทัศน์