ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ฝ่ายวิชาการ

ดร.ทัศนี ลี้จากภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และที่ปรึกษาสาขาวิชาการบัญชี หัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

ดร.ทัศนี ลี้จากภัย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ