ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำนักงานห้องสมุด

อ นีรนุช ไพบูลย์สิทธ์ หัวหน้าบรรณรักษ์ สาขาวิชาการบัญชี

อ.นีรนุช ไพบูลย์สิทธิ์

หัวหน้าสำนักงานห้องสมุด