คำถามที่ทางวิทยาลัยพบบ่อย

เราจะตอบทุกคำถามของนักศึกษา เพราะเราเป็นสถาบันการศึกษาที่พร้อมจะช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคน

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ

 • นักศึกษาเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.3,ม.6,ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีเอกสารพร้อมในการสมัครเรียน
 • นักศึกษาสามารถเข้ามาสมัครได้ที่วิทยาลัยฯ
 • เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 • ติดต่อฝ่ายทะเบียน
 • มีเอกสารพร้อมในการสมัครเรียน
 • ตรวจสอบสถานะนักศึกษาเก่า
 • ดำเนินการตามขั้นตอนที่อาจารย์แนะนำ
 • ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 • ได้รับหนังสือเรียนฟรี
 • มีกองทุนกู้ยิม กยศ.และ กรอ.
 • สามารถผ่อนชำระค่าเทอมได้
 • รอบเช้าเหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยู่ใกล้วิทยาลัยฯ สะดวกการเดินทาง
 • รอบบ่ายเหมาะสำหรับนักศึกษาที่พักอยู่ไกลวิทยาลัยฯ
 • รอบวันอาทิตย์เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ทำงานประจำ
 • เรียนปรับพื้นฐานบางรายวิชา
 • รายวิชาพื้นฐานที่ต้องเรียนขั้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือก

สำหรับนักศึกษาที่เรียนกับวิทยาลัย

 • เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.90
 • เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ไม่ติด 0
 • ต้องผ่านการฝึกงานนอกสถานที่ไม่ต่ำกว่า 350 ชั่วโมง
 • นักศึกษารอบวันอาทิตย์ที่ทำงานอยู่แล้ว ให้แสดงหลักฐานการทำงาน ส่งหัวหน้าสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 3
 • ต้องผ่านกิจกรรมกีฬาสีของวิทยาลัยฯ ในแต่ละปีการศึกษา
 • ชำระได้ที่ฝ่ายการเงิน
 • ขอรับใบกรอกรายละเอียดการชำระเงินได้ที่ฝ่ายการเงิน
 • เก็บใบเสร็จการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน
 • ชำระเงินค่าลงทำเบียนขั้นต่ำตามสาขาวิชา
 • รับตารางการผ่อนชำระ เฉลี่ยการผ่อนจะอยู่ที่ 3 งวด/1ภาคเรียน
 • ดำเนินการชำระให้หมดก่อนสอบปลายภาคในภาคเรียนนั้นๆ
 • นักศึกษาแจ้งความประสงค์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 • กำหนดการจะประกาศอยู่ในช่วงเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ติดต่อขอทราบเอกสารที่ต้องใช้กับฝ่ายทะเบียน
 • สามารถทำได้ในช่วงการเลื่อนลำดับชั้นจาก ปวช. เป็น ปวส.
 • นักศึกษาต้องเก็บรายวิชาเอกพื้นฐานที่ไม่ได้เรียนในตอน ปวช.

มีคำถามอื่นเพิ่มเติม?