ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำนักมาตรฐานและงานวิจัย

อ เมธิกา ชาพิมล หัวหน้างานมาตรฐานและงานวิจัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.เมธิกา ชาพิมล

หัวหน้าสำนักมาตรฐานและงานวิจัย