ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
Charansanitwong Technological College

ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ผศ. ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

สำนักงาน กยศ. – กรอ.

อาจารย์นันทนา อักษรอินทร์ ฝ่ายธุรการ

อ.นันทนา อักษรอินทร์

สำนักงาน กยศ.-กรอ.